Annuleringsvoorwaarden

Image

Recht van herroeping

U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te annuleren. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Heimatpflege e.V. Viersen, Dr. Albert Pauly, Gerber Straße 20a, 41748 Viersen) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te herroepen. Daartoe kunt u gebruik maken van het bijgevoegde voorbeeldformulier voor annulering, dat echter niet verplicht is. Indien u van deze mogelijkheid gebruik maakt, sturen wij u onmiddellijk (bijv. per e-mail) een ontvangstbevestiging van deze herroeping.

Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verzendt.

Gevolgen van herroeping

Als u zich uit dit contract terugtrekt, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten, onverwijld en uiterlijk veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw terugtrekking uit dit contract hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling zullen wij hetzelfde betaalmiddel gebruiken dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval zullen u voor deze terugbetaling kosten worden aangerekend.

Wij kunnen weigeren u terug te betalen totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons van de annulering van dit contract in kennis stelt, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De termijn is in acht genomen indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt.

U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

U hoeft alleen te betalen voor eventuele waardevermindering van de goederen als deze waardevermindering te wijten is aan het hanteren van de goederen op een manier die niet nodig is voor het testen van de staat, eigenschappen en werking van de goederen.

Uitsluiting van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten betreffende de levering van geluids- of beeldopnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking, indien het zegel na de levering is verwijderd.


formulier voor herroeping

Indien u het contract wenst te annuleren, gelieve dit formulier in te vullen en aan ons terug te zenden.

Aan:
Heimatpflege e.V. Viersen
Dr. Albert Pauly
Gerberstraat 20a
41748 Viersen

Ik/wij herroep(en) hierbij de door mij/ons gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen.

____________________________________________________________________________________________________

Besteld op ________________ en ontvangen op ________________.

Voornaam __________________________

Achternaam __________________________

Adres __________________________

Postcode / Woonplaats ____________    __________________________

Datum / Handtekening ____________    __________________________