Privacybeleid

Image

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid.

Hierna informeren wij u over het verzamelen van persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die met u persoonlijk in verband kunnen worden gebracht, bv. naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag. Wij hebben uitgebreide technische en operationele voorzorgsmaatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegden. De beveiligingsprocedures worden regelmatig herzien en aangepast.

Verantwoordelijk voor gegevensverwerking

De verantwoordelijke partij overeenkomstig artikel 4, lid 7, van de verordening gegevensbescherming (DSGVO) is de

Verein für Heimatpflege e.V. Viersen - Gerberstraße 20a - 41748 Viersen
vertegenwoordigd door de bestuursleden Dr. Albert Pauly en Marlies Brüse.

Uw rechten

U hebt de volgende rechten ten aanzien van ons met betrekking tot persoonsgegevens die op u betrekking hebben:

Algemene rechten

U hebt het recht van toegang, rectificatie, uitwissing, beperking van de verwerking, bezwaar tegen verwerking en gegevensoverdraagbaarheid. Voor zover een overeenkomst op uw toestemming berust, hebt u het recht deze met werking voor de toekomst aan ons te herroepen.

Recht in geval van gegevensverwerking op grond van een gerechtvaardigd belang

Overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de verordening gegevensbescherming hebt u het recht om op grond van uw bijzondere situatie te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van artikel 6, lid 1, onder e), van de verordening gegevensbescherming (gegevensverwerking in het algemeen belang) of op grond van artikel 6, lid 1, onder f), van de verordening gegevensbescherming (gegevensverwerking met het oog op een gerechtvaardigd belang).

In geval van bezwaar zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

U hebt ook het recht om bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming een klacht in te dienen over onze verwerking van uw persoonsgegevens.

Verzameling van persoonsgegevens bij bezoek aan onze website

In het geval van louter informatief gebruik van de website, d.w.z. als u zich niet registreert of anderszins informatie aan ons doorgeeft, verzamelen wij alleen de persoonsgegevens die uw browser automatisch aan onze server doorgeeft. Dit zijn gegevens die technisch noodzakelijk zijn om onze website aan u te tonen en om de stabiliteit en veiligheid te waarborgen: IP-adres, datum en tijd van het verzoek, URL van de opgevraagde pagina, website waar het verzoek vandaan komt, browser, besturingssysteem, taal en versie van de browsersoftware. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 (1) lit. f DSGVO.

Contact opnemen per e-mail

Wanneer u per e-mail contact met ons opneemt, worden de door u verstrekte gegevens (uw e-mailadres, uw naam en eventueel uw telefoonnummer) door ons opgeslagen om uw vragen te kunnen beantwoorden. Het verstrekken van deze informatie gebeurt uitdrukkelijk op vrijwillige basis en met uw toestemming, art. 6 lid 1 sub a DSGVO. Voor zover het gaat om informatie over communicatiekanalen (bv. e-mailadres, telefoonnummer), stemt u er ook mee in dat wij contact met u opnemen via deze toegangen, indien nodig, om uw verzoek te beantwoorden. Uiteraard kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken voor de toekomst. Wij wissen de in dit verband verkregen gegevens nadat de opslag ervan niet langer noodzakelijk is of beperken de verwerking indien er wettelijke bewaartermijnen bestaan.

Lidmaatschapsformulier

Als u onze lidmaatschapsaanvraag invult (ook online met eventueel instelfunctie), worden de door u verstrekte gegevens (naam, e-mailadres, adres en eventueel telefoonnummer, alsmede gegevens over verjaardag en bankgegevens) door ons opgeslagen om uw lidmaatschapsaanvraag en uw daaropvolgende lidmaatschap te verwerken. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 sub b DSGVO. Voor zover wij in dit verband om input vragen die niet verplicht is, hebben wij deze altijd als optioneel gemarkeerd.

Het verstrekken van deze informatie gebeurt uitdrukkelijk op vrijwillige basis en met uw toestemming, Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. Voor zover het gaat om informatie over communicatiekanalen (bijvoorbeeld e-mailadres, telefoonnummer), stemt u ermee in dat wij contact met u opnemen via deze toegang, indien nodig, indien dit vereist is in het kader van het lidmaatschap of voor de verwerking van de verzameling (bijvoorbeeld in geval van problemen met rekeningwijzigingen). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken voor de toekomst. U stemt er ook mee in dat wij u informatie sturen over onze activiteiten, uitnodigingen voor evenementen en algemene vergaderingen, indien van toepassing. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken voor de toekomst.

Wij wissen de in dit verband verkregen gegevens nadat de opslag ervan niet langer noodzakelijk is of beperken de verwerking indien er wettelijke bewaartermijnen bestaan.

Gebruik van cookies

De website maakt gedeeltelijk gebruik van zogenaamde cookies. Cookies brengen geen schade toe aan uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, doeltreffender en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden bewaard. De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde "sessiecookies". Ze worden automatisch gewist aan het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Met deze cookies kunnen wij uw browser herkennen bij uw volgende bezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en alleen in individuele gevallen cookies toestaat, het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Als cookies worden gedeactiveerd, kan de functionaliteit van de website worden beperkt.

Datatatransmissie

Een overdracht van uw gegevens aan derden zal in beginsel niet plaatsvinden, tenzij u vooraf uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor de overdracht van uw gegevens. Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht via Internet (b.v. communicatie via e-mail) veiligheidslacunes vertoont. Een volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Het gebruik van de in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens door derden voor het toezenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal is hierbij uitdrukkelijk verboden. De beheerders van de site behouden zich uitdrukkelijk het recht voor juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, zoals spam-mails.